Preloader

✔︎Gratis afhalen in onze winkels  ✔︎ Verzenden naar België & Nederland.

Algemene voorwaarden Candy Shop
Algemeen:
’Candy Shop’ de eenmanszaak van Quatacker Marita, met maatschappelijke zetel te Waterlelielaan 21, 8400 Oostende, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0766 039 781.
De winkels zijn gevestigd in de Vlaanderenstraat 7, 8400 Oostende en Zuidzandstraat 35, 8000 Brugge.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Candy Shop en de klant worden uitsluitend geregeld door onderhavige verkoopsvoorwaarden die door de klant uitdrukkelijk gekend en aanvaard zijn op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst (van welke aard ook).
1.2 Van onderhavige algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Candy Shop en de klant. Onder geen beding zullen de algemene voorwaarden van de klant toepassing vinden op de aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Candy shop en de klant.

Artikel 2. Informatie/overeenkomsten 
2.1 Een overeenkomst met Candy Shop komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Candy Shop. Candy Shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Candy Shop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 
2.2 Candy Shop besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de ingrediënten en eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s,
zoals weergegeven op de website.
2.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
De Koper is de prijs verschuldigd die Candy Shop in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Candy Shop worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

3.2 De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op
de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg.
Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Candy Shop, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Candy Shop is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Artikel 4. Levering en uitvoering
4.1 De door Candy Shop opgegeven levertijden zijn indicatief en binden Candy Shop niet. Overschrijding van de leveringstermijn doet in hoofde van de klant geen recht op schadevergoeding (onder welke vorm ook) ontstaan en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.
4.2 De levering van de bestelde artikelen gebeurt steeds op het door de klant opgegeven adres en dit op werkdagen tussen 8u en 18u, een specifiek leveringsuur kan u niet kiezen. Er is geen levering mogelijk tijdens het weekend en op feestdagen. Leveringen naar een postbus zijn niet mogelijk. De transporttijd (uitgedrukt in werkdagen) gaat in op de dag dat het pakket door ons wordt overgedragen aan bpost. U ontvangt daarna een e-
mail met de tracking code om uw pakje te kunnen volgen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien de vervoerder het pakket niet binnen de opgegeven transporttijd kan afleveren door overmacht (weersomstandigheden, extreme drukte, ongeval, staking, …) of wegens een foutief of onvolledig adres.
Zendingen die bij afwezigheid van de bestemmeling naar een afhaalpunt worden gebracht, daar niet worden afgehaald binnen de 14 dagen en ons retour gestuurd worden, komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Dit geldt eveneens voor zendingen die retour komen wegens een foutief of onvolledig adres. De kosten voor een nieuwe verzending zijn
ten laste van de koper.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 In afwijking van het artikel 1583 Burgerlijk Wetboek behoudt Candy Shop het volledige eigendomsrecht over de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs.
Goederen worden verzonden op uitsluitend risico van de klant, zelfs als zij franco worden verzonden of door onze eigen diensten worden afgeleverd.

Artikel 6. Reclames
6.1 De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Candy Shop schriftelijk ter kennisgeving
worden gebracht. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper. De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen.
Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden (met uitzondering van schade zoals transportschade die overeenkomstig artikel 7.1 nooit ten laste komt van Candy Shop), heeft Candy Shop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de
factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Candy Shop is – behoudens opzet of grove schuld – onder geen beding aansprakelijk voor o.m. misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen ofwel Candy Shop en de klant, ofwel tussen Candy Shop en derden voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen de klant en Candy Shop.

7.2. Candy Shop is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook.

7.3. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Candy Shop met betrekking tot de door geleverde goederen beperkt tot het bedrag van haar factuur.

7.4 De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn
vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen hier niet onder.

Artikel 9. Garantie
9.1 Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Candy Shop geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper Candy Shop hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de
Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

Artikel 10. Overmacht
In geval van overmacht is Candy shop niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Candy Shop is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Artikel 11. Privacy & GPDR

11.1 Betreffende het verzamelen & bewaren van persoongegevens:

– bij het invullen van het contactformulier vragen wij enkel de informatie die wij nodig hebben om adequaat op uw vraag te kunnen antwoorden: naam, emailadres. Uw emailadres wordt niet opgenomen in een mailinglijst, want Candy Shop stuurt geen promotionele emails. Uw gegevens worden ook niet gedeeld met derden.

– bij het plaatsen van een bestelling vragen wij enkel de informatie die wij nodig hebben om uw bestelling adequaat te kunnen afhandelen: naam, emailadres, adres voor facturatie, adres voor verzending, telefoonnummer. Uw IP-adres wordt automatisch geregistreerd met het oog op de algemene veiligheid. Uw emailadres wordt niet opgenomen in een mailinglijst, want Candy Shop stuurt geen promotionele emails. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor promotionele doeleinden.

11.2  welke gegevens worden wél gedeeld met derden bij het plaatsen van een bestelling?

– verzending: enkel uw naam, uw emailadres, en het verzendadres worden doorgegeven aan één van de 2 verzenddiensten waarmee wij samenwerken: Bpost. Zij zijn vanzelfsprekend ook gebonden aan de behandeling van uw gegevens volgens de regels van de GPDR.

– betaling: Candy Shop geeft enkel uw naam en het aankoopbedrag door aan de betalingsverwerkers met wie wij een overeenkomst hebben. Uw betalingsgegevens worden niet verwerkt noch opgeslagen in onze eigen systemen; deze worden op vertrouwelijke wijze verwerkt door de betalingsverwerker van uw keuze, waarna Candy Shop slechts een melding krijgt van het al-dan-niet slagen van de betalingstransactie. De betalingsverwerkers zijn vanzelfsprekend ook gebonden aan de behandeling van uw gegevens volgens de regels van de GPDR.

11.3 Betreffende de technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw gegevens:

– onze website maakt gebruikt van beveiligde verbindingen (https) en SSL-certificaten, zoals vereist in de GPDR-wetgeving ter bescherming van de verstuurde data

– onze website en alle persoonsgegevens worden bewaard/gehost op een externe server die aan alle beveiligingsnormen voldoet

– de backoffice van onze website is met paswoorden beveiligd

Heeft u nog vragen, mail ons even, wij helpen u graag verder.

Laatste update van deze pagina: 12 Februari 2019